NIOZ

NL | (JUNIOR) MEDEWERKERS BENTHOS LABORATORIUM

De afdeling Coastal Systems van het NIOZ is op zoek naar drie gemotiveerde laboratoriummedewerkers met taxonomische kennis en/of interesse in het bodemleven van intergetijdengebieden.

2021-11-24 15:21:00

LOCATIE:                            ROYAL NIOZ TEXEL (THE NETHERLANDS)
VACATURENUMMER:        2021-73
SLUITINGSDATUM:            9 januari 2022

- English follows Dutch - 


DE AFDELING
De NIOZ-afdeling Coastal Systems (COS) bestudeert mariene ecosystemen aan de kust en hun populaties van vissen, vogels en andere zeedieren. COS concentreert zich op belangrijke fysieke, chemische en biologische processen die de productiviteit en het ecologisch functioneren van kustgebieden met open zee bepalen. COS bestudeert het kustecosysteem als één geheel door de belangrijkste ecosysteemcompartimenten (water, sediment, microalgen, macrozoöbenthos, parasieten, vissen en vogels) in onderlinge samenhang te beschouwen. Belangrijke gebieden waar COS werkt zijn de Waddenzee en de Nederlandse kustzone van de Noordzee, maar we bestuderen ook kustsystemen in andere delen van de wereld.

ACHTERGROND
Het Benthos laboratorium ondersteund verschillende NIOZ-projecten aan bodemdieren in de internationale Waddenzee en intergetijdengebieden wereldwijd. Samen met de onderzoekers worden bemonsteringscampagnes opgezet en uitgevoerd. Twee grote projecten waar momenteel aan wordt gewerkt zijn SIBES en Waddenmozaïek.

DE FUNCTIE
De laboratoriummedewerkers/taxonomen krijgen als kerntaak om bodemmonsters uit te zoeken en van de bemonsterde macrofauna de soorten, samenstelling, aantallen, lengtes en gewichten te bepalen. Naast het labwerk, waarbij gewerkt wordt aan het onder een binoculair uitzoeken en determineren van de bodemdieren, wordt van de laboratoriummedewerker verwacht dat hij/zij waar nodig inzetbaar is voor het werk op de Waddenzee. In eerste instantie ligt het zwaartepunt van deze positie in het laboratorium. Het Benthos-team biedt een stimulerende omgeving in het grootste benthoslab ter wereld, waarin onderzoekers en laboratoriummedewerkers nauw samenwerken bij het voorbereiden en uitvoeren van de projecten.

DE KANDIDAAT
We zijn op zoek naar een kandidaat met MBO- of HBO opleiding die zelfstandig en nauwkeurig (volgens ISO-normen) kan werken. Affiniteit met de zee is een pre. Je bent bereid om daar waar nodig werktijden aan te passen aan de omstandigheden. 

Heb je taxonomische kennis van de macrozoöbenthos van de Waddenzee en/of Noordzee, weet je het verschil tussen “notopod” en “neuropod” en waar paragnathen te vinden zijn? Of ben je bekend met terrestrische of zoetwater soorten en ben je geïnteresseerd om de mariene soorten te leren. Onze ervaren taxonomen zullen je inwerken in het gebruik van invoerprogramma’s, de weegrobot en waar nodig je soortenkennis bijspijkeren.

 

VOORWAARDEN
Wij bieden een prettige, vrije en collegiale werkomgeving waarin ontwikkeling, veiligheid en gezondheid centraal staan. Aanstelling van deze functie is bij het Koninklijke NIOZ door NWO-I (Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten). We bieden een functie voor 1 jaar, met uitzicht op verlenging tot drie jaar, met een uitstekend salaris, een pensioenregeling, een vakantietoeslag van 8% van het bruto jaarloon, een eindejaarspremie en flexibele werkarrangementen. Je mag aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten. Wij bieden royale verhuiskosten voor werknemers uit het buitenland en ondersteuning bij het vinden van accommodatie. Ons arbeidsbeleid is gebaseerd op de Nederlandse CAO van Onderzoeksinstituten (WVOI).

MEER INFORMATIE?
Voor aanvullende informatie over de functie kunt u contact opnemen met Sander Holthuijsen (senior onderzoeksassistent).  

Neem voor meer informatie over de procedure contact op met Sigrid Moerbeek
(senior HR-adviseur).

Klik hier voor meer informatie over de COS-afdeling.

We streven ernaar dat ons personeel de diversiteit in de samenleving weerspiegelt, onder andere op het gebied van leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. We stellen het daarom zeer op prijs als kandidaten solliciteren die de diversiteit van het NIOZ kunnen vergroten.

Als je geïnteresseerd bent in deze functie solliciteer dan via deze site naar deze vacature via de button “Apply to job here”. Meer informatie over het NIOZ vindt je op www.nioz.nl  

 

- English - 


(JUNIOR) EMPLOYEE BENTHOS LABORATORY

The Coastal Systems department of NIOZ is looking for three motivated laboratory employees with taxonomic knowledge and/or interest in the benthic life of intertidal areas.

LOCATION                            ROYAL NIOZ TEXEL (THE NETHERLANDS)
VACANCY NUMBER:           2021-73
CLOSING DATE:                  January 9, 2022


THE DEPARTMENT
The NIOZ Department of Coastal Systems (COS) studies coastal marine ecosystems and their populations of fish, birds and other marine animals. COS focuses on key physical, chemical and biological processes that determine the productivity and ecological functioning of coastal open sea areas. COS studies the coastal ecosystem as a whole by considering the main ecosystem compartments (water, sediment, microalgae, macrozoobenthos, parasites, fish and birds) in relation to each other. Important areas where COS works are the Wadden Sea and the Dutch coastal zone of the North Sea, but we also study coastal systems in other parts of the world.

 

BACKGROUND
The Benthos laboratory supports various NIOZ projects on benthic animals in the international Wadden Sea and intertidal areas worldwide. Sampling campaigns are set up and carried out together with the researchers. Two major projects that are currently being worked on are SIBES and Waddenmosaiek.

 

THE POSITION
The core task of the laboratory staff/taxonomists is to select soil samples and to determine the species, composition, numbers, lengths and weights of the sampled macrofauna. In addition to the lab work, which involves selecting and determining the benthic animals under a binocular, the laboratory employee is expected to be available for work on the Wadden Sea where necessary. Initially, the focus of this position is in the laboratory. The Benthos team provides a stimulating environment in the largest benthos lab in the world, where researchers and laboratory staff work closely together to prepare and execute the projects.

 

THE CANDIDATE
We are looking for a candidate with MBO or HBO education who can work independently and accurately (according to ISO standards). Affinity with the sea is a plus. You are prepared to work flexible hours where necessary.

Do you have taxonomic knowledge of the macrozoobenthos of the Wadden Sea and/or North Sea, do you know the difference between “notopod” and “neuropod” and where to find paragnaths? Or are you familiar with terrestrial or freshwater species and interested in learning about marine species? Our experienced taxonomists will introduce you to the use of input programs, the weighing robot and, where necessary, brush up on your species knowledge.


TERMS
We offer a pleasant, free and collegial working environment in which development, safety and health are central. This position is appointed at Royal NIOZ by NWO-I (Netherlands Scientific Research Institutes Foundation). We offer a position for 1 year, with a view to extension to three years, with an excellent salary, a pension scheme, a holiday allowance of 8% of the gross annual salary, an end-of-year bonus and flexible work arrangements. You can expect attractive fringe benefits. We offer generous relocation costs for employees from abroad and support in finding accommodation. Our employment policy is based on the Dutch Collective Labor Agreement for Research Institutes (WVOI).

 

NEED MORE INFORMATION?
For additional information about the position, please contact Sander Holthuijsen (senior research assistant). 

For more information about the procedure, please contact Sigrid Moerbeek
(senior HR advisor).

Click here for more information about the COS department.

We strive for our workforce to reflect diversity in society, including in terms of age, gender and cultural background. We therefore appreciate it when candidates apply who can increase the diversity of NIOZ.

If you are interested in this position please apply via this site to this vacancy. More information about NIOZ can be found at www.nioz.nl

 

 

 

 VIEW CURRENT JOB OPENINGS

Share on:
Twitter Facebook LinkedIn

Share with a friend:
Mail a friend