NIOZ

Laboratorium assistent

Ben jij een laborant met interesse in oceaanonderzoek? Dan biedt het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) je wellicht een interessante baan op Texel. Fulltime functie met mogelijkheid tot een vaste aanstelling.

2021-12-08 10:18:25

LOCATIE:                          NIOZ - LOCATIE TEXEL
VACATURE ID:                  2021-065
SLUITINGSDATUM:          1 februari 2022

- English follows Dutch -

DE AFDELING
De afdeling Ocean Systems (OCS) bestudeert de rol van de oceaan in een veranderend klimaat van evenaar tot pool, van het continentaal plat tot de diepe oceaan en van het verleden tot het heden. De oceaan is het grootste reservoir van CO2 en warmte. Oceaancirculatie, menging, bio geochemie en andere processen hebben een grote invloed (gehad) op het wereldklimaat (in het verleden). In sedimenten van de oceaanbodem zijn sporen van verschillende mariene organismen en veranderingen in de milieuomstandigheden in de oceaan en op het land vastgelegd.

Vandaag de dag verandert het oceaanmilieu snel als gevolg van externe druk, die van invloed zal zijn op de diverse maar slecht begrepen oceaanprocessen die een vitale rol spelen in mariene ecosystemen en voor ons toekomstige klimaat. De afdeling OCS onderzoekt al deze aspecten door middel van expedities op zee, waarbij gegevens en materiaal worden verzameld uit de oceaan en de oceaanbodem. De monsters worden geanalyseerd in laboratoria aan land en er bestaat een groot archief van gegevens en monsters die in de afgelopen decennia zijn verzameld en die als basis dienen voor het oceaanonderzoek.

 

DE VACATURE
Binnen de afdeling OCS is dringend behoefte aan een laborant die de bestaande monstercollectie beheert (o.a. diepzee kernen, (micro)fossielen en watermonsters) en nieuw verzamelde monsters categoriseert (met behulp van het NIOZ-DAS: Data Archive System). Verder assisteer je promovendi en wetenschappers van de afdeling OCS bij het verzamelen van monsters, waaronder het voorbereiden en deelnemen aan onderzoekscruises, en het voorbereiden van monsters voor analyses in de verschillende OCS laboratoria. Daarnaast organiseer je monsteropslag in een nieuw te bouwen kern- en monsteropslagfaciliteit. Het toezicht op de dagelijkse werkzaamheden en het gebruik ervan zal gebeuren in nauwe samenwerking met de andere onderzoeksassistenten, laboranten en wetenschappers. Je kunt ook diverse analytische taken uitvoeren in (een van) onze laboratoria.

 

DE KANDIDAAT
Voor deze vacature zijn we op zoek naar een laboratorium assistent met interesse in oceaanwetenschappen, een goed technisch inzicht en goede organisatorische vaardigheden. De kandidaat moet kunnen werken met data-archiefsystemen en interesse hebben in analytische technieken. De laboratorium assistent is verantwoordelijk voor het treffen van voorbereidingen voor laboratoriumonderzoek en/of veldwerk volgens bestaande protocollen en procedures.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en proactieve kandidaat die graag wil werken in een multidisciplinair team van wetenschappers en technici.

De kandidaat moet beschikken over:

  • Mbo - laboratoriumtechniek of gelijkwaardig
  • Interesse en of ervaring in mariene wetenschappen
  • Affiniteit met collectiebeheer
  • Een open-minded en kritische houding goed georganiseerd ingesteld
  • Goede communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels

Wij streven ernaar dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de diversiteit van de samenleving, waaronder leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. Kandidaten die in staat zijn de diversiteit van het NIOZ te vergroten stellen wij dan ook zeer op prijs.

 

VOORWAARDEN
De aanstelling van deze functie bij het Koninklijk NIOZ geschiedt door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Wij bieden een functie voor de duur van 1 jaar (fulltime), uitmondend in een vast contract bij goed functioneren. Het salaris is conform de CAO-OI in schaal 6 of 7, afhankelijk van opleiding en (relevante) ervaring.

Je mag rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij bieden ruime verhuiskostenvergoedingen voor medewerkers die uit het buitenland komen en ondersteuning bij het vinden van huisvesting.

Niet-EU-burgers kunnen alleen op deze functie solliciteren als zij een geldige werkvergunning hebben om in Nederland te werken, aangezien het geen wetenschappelijke functie betreft.

 

MEER INFORMATIE
Solliciteer online via www.workingatnioz.com  Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Furu Mienis (senior wetenschapper). Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Sigrid Moerbeek (sr. HR adviseur).

Bezoek het NIOZ en de afdeling Ocean Systems (OCS)

Let op: sollicitatiegesprekken zijn gepland voor begin februari 2022.

 

Laboratory assistant

Are you a laboratory assistant with interest in Ocean Research? Then the Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) might offer you an interesting job on Texel. Full time position with possibility for a permanent appointment.

LOCATION:                    NIOZ – LOCATION TEXEL
VACANCY ID:                 2021-065
CLOSING DATE:            February 1st, 2022

THE DEPARTMENT
The department Ocean Systems (OCS) studies the role of the ocean in a changing climate from equator to pole, from the continental shelf to the deep ocean and from the past to the present. The ocean is the largest reservoir of CO2 and heat. Ocean circulation, mixing, biogeochemistry and other processes have (had) a large impact on (past) global climate. Ocean-floor sediments have recorded signatures of various marine organisms and changes in environmental conditions in the ocean and on land. Today, the ocean environment is changing rapidly as a result of external pressures, which will affect the diverse but poorly understood ocean processes that play vital roles in marine ecosystems and for our future climate. The OCS department investigates all these aspects through sea-going expeditions, during which data and material are collected from the ocean and ocean floor. Samples are analyzed in shore-based laboratories and a large data and sample archive collected over the last decades exists, which serves as a foundation for ocean research.


THE VACANCY
Within the OCS department there is an urgent need for a laboratory assistant managing the existing sample collection (e.g., deep-sea cores, (micro) fossils and water samples) and categorizing newly collected samples (using the NIOZ-DAS: Data Archive System). Furthermore, you will assist PhD candidates and scientists in the OCS department with sample collection, including research cruise preparations and participation, and sample preparation for analyses in the various OCS laboratories. In addition, you will organize sample storage in a new-to-be-built core and sample storage facility. Overseeing daily operations and their use will be done in close cooperation with the other research assistants, lab technicians and scientists. You may also conduct various analytical tasks in (one of) our laboratories.

 

THE CANDIDATE
For this vacancy we are looking for a Laboratory Assistant with an interest in ocean sciences, good technical insight and good organizational skills. The candidate should be able to work with data archive systems and have an interest in analytical techniques. The Laboratory Assistant is responsible for making preparations for laboratory research and/or field work according to existing protocols and procedures.

REQUIREMENTS
We are looking for an enthusiastic, and proactive candidate who would like to work in a multidisciplinary team of scientists and technicians.

The candidate should have:

  • Secondary education in laboratory techniques or equivalent
  • Interest and or experience in Marine Sciences
  • Affinity for collection management
  • An open-minded and critical attitude well-organized mindset.
  • Good communication skills in both Dutch and English.

We strive to ensure that our staff reflect the diversity of society, including age, gender and cultural background. We therefore very much appreciate candidates who are able to increase the diversity of NIOZ.

CONDITIONS
Employment of this position at Royal NIOZ is by NWO (The Dutch Research Council). We offer a position for a period of 1 year (fulltime), leading to a permanent contract subject to satisfactory performance.

The salary is compliant to the CAO-OI (Collective Labour Agreement for Dutch Research Institutes) with a scale 6 or 7, depending on the candidates education and experience.
You may expect attractive secondary employment conditions. We offer generous relocation expenses for employees coming from abroad and support with finding accommodation.

Please note that Non-EU citizens can only apply for this position when they have a valid work permit for working in the Netherlands as it is not regarded as a scientific position

MORE INFORMATION
Please apply online at www.workingatnioz.com  For additional information about this vacancy, please contact Furu Mienis (senior scientist). For additional information about the procedure, please contact Sigrid Moerbeek (sr. HR advisor).

Please visit NIOZ and the department of Ocean Systems (OCS)

Please note: job interviews are foreseen for the beginning of February 2022.

 VIEW CURRENT JOB OPENINGS

Share on:
Twitter Facebook LinkedIn

Share with a friend:
Mail a friend