NIOZ

Wetenschap coördinator mariene onderzoeksfaciliteiten

Als wetenschap coördinator bij het NIOZ speel je een sleutelrol in het organiseren van zeegaand onderzoek in de breedste zin van het woord. Je bent het eerste aanspreekpunt voor Nederlandse mariene wetenschappers die zeegaand onderzoek willen doen.

2021-08-30 14:24:48

LOCATIE:                    Koninklijk NIOZ  - Texel
VACATURE ID:            2021-26
SLUITINGSDATUM:    28 januari 2022

 

English follows Dutch

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee (NIOZ) is het grootste instituut van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - Instituten (NWO-I)  en doet als nationaal oceanografisch instituut al 145 jaar zeegaand onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk belangrijke vraagstukken over het functioneren van oceanen en zeeën. Daarnaast beheert het NIOZ zeegaande apparatuur en schepen voor de Nederlandse onderzoek gemeenschap, draagt het bij aan innovatief, multidisciplinair fundamenteel en grensverleggend toegepast zeeonderzoek en aan onderwijs en beleidsontwikkeling, op nationaal en internationaal niveau. Sinds 2012 heeft het NIOZ, waar ca. 50 vaste wetenschappers op een totaal van ca. 180 vaste en ca. 120 tijdelijke medewerkers werken, twee vestigingen. De hoofdvestiging bevindt zich op Texel (TX) en een dochterinstelling is gevestigd in Yerseke (YE). Voor meer informatie zie NIOZ

 

DE AFDELING
De afdeling Nationale Mariene Faciliteiten (NMF) omvat alle NIOZ-activiteiten betreffende vaarvoorbereiding en ondersteuning van het Nederlandse zeeonderzoek. Deze activiteiten betreffen o.a. beheer en onderhoud van de schepen in de vloot, zeegaande apparatuur, planning van vaarschema’s en ondersteuning van onderzoekers bij de voorbereiding van missies op onderzoeksschepen en veldwerk.

 

DE VACATURE
In deze functie speel je een coördinerende rol in het organiseren van zeegaand onderzoek in de breedste zin van het woord. Je bent het eerste aanspreekpunt voor Nederlandse mariene wetenschappers die zeegaand onderzoek willen doen. Je adviseert over de zeegaande component van in te dienen onderzoeksvoorstellen en ondersteunt de onderzoekers bij het realiseren van de expedities wanneer hun voorstel is goedgekeurd. Je bent verantwoordelijk voor de inzetplanning van de schepen en het materieel ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, een en ander in overleg met de onderzoekers en de Nationale Vaarcommissie. Ook adviseer je op verzoek de NIOZ directie over beleidszaken aangaande zeegaand onderzoek en ondersteun je de overige groepen binnen NMF wanneer dat nodig is.

Daarnaast vertegenwoordig je NMF en participeer je in (inter)nationale overleggen en platforms zoals de Ocean Facilities Exchange Group (OFEG), European Research Vessel operators (ERVO), International Research Ship operators (IRSO), waarin wordt gesproken over operationele aspecten van het onderzoek op zee. De OFEG groep omvat onze belangrijkste Europese partners, waarmee Nederland scheepstijd deelt in een pool via een barter systeem. Hierdoor kunnen Nederlandse onderzoekers meevaren op schepen van de partners en op deze wijze onderzoek verrichten op plaatsen die voor onze schepen moeilijk bereikbaar zijn.

NMF werkt met Marine Facilities Planning (MFP), het online platform waarin aanvragers van zeegaand onderzoek worden begeleid. Ook wordt MFP gebruikt voor de planning van de inzet van schepen, personeel en apparatuur. Als applicatiebeheerder van MFP ben je de sparringpartner bij de verdere ontwikkeling van de software en nieuwe functionaliteit ten behoeve van de Nederlandse en internationale gebruikers van MFP.

 

DE KANDIDAAT
Je hebt een relevante (marien) wetenschappelijke academische opleiding en ervaring in het zeegaand marien onderzoek. Je bent in het bezit van goede sociale vaardigheden, voor het onderhouden van nationale/internationale contacten. Gezien de positionering van NIOZ en NMF in het internationale veld is een goede beheersing van de Engelse taal een must.

Uiteraard beschik je over goede communicatieve, administratieve en sociale vaardigheden. Je kunt de juiste prioriteiten stellen, planmatig werken, functioneert goed binnen een team, maar kunt ook uitstekend zelfstandig werken. Je hebt belangstelling voor schepen en onderzoeksapparatuur en affiniteit met de techniek.

 

DE VOORWAARDEN
We bieden een uitdagende functie in een dynamische organisatie. Het betreft een fulltime dienstverband voor de duur van één jaar, wat bij wederzijdse tevredenheid wordt omgezet in een vast dienstverband. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de cao van de Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen (WVOI). 

Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en is conform de CAO-WVOI (salarisindicatie: max. schaal 11). Je ontvangt 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%. Bij een fulltime dienstverband mag je rekenen op 42 vakantiedagen, goede pensioenvoorzieningen en flexibele werktijden.

Gedurende je dienstverband stimuleert het NIOZ je professionele ontwikkeling. Hiertoe bieden we je uitgebreide cursusmogelijkheden. Indien nodig helpen wij met het vinden van geschikte huisvesting. Onze CAO kent een ruime tegemoetkoming in de verhuiskosten en uitstekende voorzieningen voor ouderschapsverlof.

We streven ernaar dat ons personeel de diversiteit in de samenleving weerspiegelt, onder andere op het gebied van leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. Daarom stellen we het zeer op prijs als kandidaten solliciteren die de diversiteit van het NIOZ kunnen vergroten. Ben je toe aan deze veelzijdige en dynamische rol als beleidsadviseur NMF en kun je voldoen aan de functie-eisen? Dan nodigen we je uit te reageren. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie en vragen neem contact op met: Sigrid Moerbeek, senior HR-adviseur. Lees meer over de afdeling NMF hier. 

 

- English - 

 

Science coordinator of the National Marine Research Facilities


LOCATION:                 Royal NIOZ  - Texel
VACANCY ID:              2021- 26
CLOSING DATE:         january 28, 2022

 

THE DEPARTMENT
The department of National Marine Facilities (NMF) manages the Dutch national marine research fleet, equipment and facilities on behalf of the national scientific community. These activities include preparation, planning, logistics, operations and maintenance of the vessels and marine equipment. NMF provides full support to researchers in preparation and execution of missions at sea. In addition, the NMF science coordinator maintains the international network in which the Dutch research fleet operates.

 

THE VACANCY
As science coordinator of NMF, you play a key role in organising seagoing research in the broadest sense of the word. You are the first point of contact for Dutch marine scientists who want to do seagoing research. You advise on the sea-going component of research proposals to be submitted and support the researchers in realising the expeditions when their proposal has been approved. You are responsible for allocation and planning of ships and equipment for scientific research, in consultation with the researchers and the National Cruise Committee. You will also advise the NIOZ / NWO management on policy matters regarding seagoing research and support the other groups within NMF when necessary. Furthermore, you represent NMF and participate in (inter)national meetings and platforms such as the Ocean Facilities Exchange Group (OFEG), European Research Vessel operators (ERVO), International Research Ship operators (IRSO), where operational aspects of marine research are discussed. The OFEG group includes our most important European partners, with whom the Netherlands shares shiptime via a barter system. This system allows Dutch researchers to carry out research on the ships of OFEG partners in places that are difficult to reach for our ships.

NMF works with Marine Facilities Planning (MFP), the online platform that guides applicants for seagoing research through the process from application to execution of the research cruise. MFP is also used for planning of the vessel’s voyages, personnel and equipment. As application manager of MFP, you are the sparring partner for the software designers in developing new functionality for the benefit of the Dutch and international users of MFP.

 

THE CANDIDATE
You have a relevant (marine) scientific academic education (minimal at MSc level) and experience in marine research at sea. You have good social skills, for maintaining national and international contacts. Given the positioning of NIOZ and NMF in the international field, excellent command of the English language is a must.

Obviously, you have good communication, administrative and social skills. You can set the right priorities, work in a planned and structured way, function well in a team, but can also work independently. You have an interest in marine science, ships and research equipment and an affinity with technology.

 

OUR TERMS AND CONDITIONS
We offer a challenging position in a dynamic organisation. We offer a full-time employment contract for the duration of one year. If you perform well, there is the prospect of permanent employment. Our terms of employment are based on the Collective Labour Agreement of the Employers' Association of Research Institutes (WVOI). We strive for our staff to reflect the diversity in society, including age, gender and cultural background. Therefore, we appreciate it when candidates apply who can increase the diversity of NIOZ. Do you recognise yourself in this position? Then we invite you to apply. An assessment may be part of the procedure.


For more information about this vacancy please contact Sigrid Moerbeek, senior HR-advisor. VIEW CURRENT JOB OPENINGS

Share on:
Twitter Facebook LinkedIn

Share with a friend:
Mail a friend